• join us on facebook
 • visit our channel
 • English (United Kingdom)
 • Bulgarian (Български)
 • Russian (Русский)
product3technical1newsbg3comparison2

 

SCIA Engineer | Teхническа спецификация

analyser03s

 Общи – интерфейс на SCIA Engineer 

 • Обектноориентиран интерфейс: с натискането на десен бутон на мишката Вие можете да редактирате, изтривате, копирате всичко и навсякъде.
 • Отлично структурирани “properties” прозорци за бързо редактиране на параметрите на селектираните обекти.
 • Използване на готови блокове за основни конструктивни системи. Възможност за задаване на пълна геометрия на избраната конструктивна система.
 • Автоматична проверка и оптимизация на стоманени профилии стоманобетонни елементи според различни нормативни документи.
 • Възможност за избор на език на интерфейса и изходните документи: английски, немски, холандски, френски, чешки, словашки, испански, румънски и руски.


Моделиране – въвеждане на конструкцията
 

Free_form_s

 • Гредите могат да бъдат прави, извити по крива, с вути, с отвори или напълно произволни.
 • Плоски или релефни повърхности с константна или променяща се дебелина с отвори, надвишения.
 • Изчислителният модел е 2D и 3D с отлична интеграция на греди и повърхности.
 • Широк избор от напречни сечения в библиотеката. Тук се включват стандартните стоманени сечения (HEA, IPE, L, RHS, CHS, C, T…), стоманобетонни сечения, заварени сечения, тънкостенни сечения, двойни сечения, листови заварени сечения, комбинирани сечения (разделени на 2 фази), алуминиеви сечения, мостови сечения и др.concrete02s
 • Генератори на товари: сняг, вятър, вода, почвени товари.
 • “Round -Trip Engineering” с Allplan – пълна съвместимост (на геометрия, напречни сечения, армировка) между инженер и архитект с двата продукта.
 • Оразмеряване според ЕС. Избор на национални приложения.
 • Импортиране и експортиране на модела, използвайки: DXF, DWG, VRML, PSS, IFC, SDNF, DSTV, XML, PDF 3D. Има двустранни връзки с Allplan, ArchiCAD (Structural Work Link), Vectorworks, Tekla Structures, Revit (Autodesk), Etabs.

VRML_import1_s

Изчисления 

 • Голям избор от видове изчисления: линеен, нелинеен, предварително напрягане, динамични и анализи за обща устойчивост.
 • Линеен анализ (първи ред)
 • Нелинеен анализ
 • Анализ от втори ред с първоначална деформация и кривина на конструкцията, големи премествания.
 • Елементи работещи само на опън, само на натиск или ограничен натиск или опън.
 • Нелинейни пружини в стави и опори.Prestressed_beam_designs
 • Кабели
 • Динамичен анализ:

      -    Собствени форми и честоти
      -    Хармонични товари
      -    Сеизмични товари
      -    Непостоянно затихване
      -    Тime-history analysis 

 • Взаимодействие почва-конструкция
 • Обща устойчивост на конструкцията
 • Подвижни товариsteel06s
 • Мембранни елементи
 • Shell елементи само на натиск – зидария, неармиран бетон
 • Отчитане на пълзенето и съсъхването при стоманобетона
 • Нелинеен анализ на бетона (преразпределение на вътрешните усилия)
 • Загуба на устойчивост от усукване
 • Time dependant analysis за (предварително напрегнати) конструкции, включвайки пълзене, история на напреженията, съсъхване, релаксация и преразпределение на усилията
 • Етапи на строителството (линейни и нелинейни)concrete04-1s
 • Последователен анализ: резултатите от един анализ се използват за начално положение при нов анализ

Резултати: 

 • Голям избор от резултати в елементи и плочи: деформации, вътрешни усилия, опорни реакции, напрежения и др.
 • Резултатите са видими за цялата конструкция или за избран елемент
 • Графичното представяне на резултатите е гъвкаво и потребителят избира от различни възможности

6_Stahl_s

Изходен документ:

 • Потребителят определя съдържанието и изгледа на документа:
 • Коя таблица да се принтира
 • Съдържанието и изгледа на всяка таблица
 • Бързо вкарване на снимки и таблици
 • Подредба по избор на потребителя, която може да бъде запазена и използвана за следващи проекти.
 • Документът е динамичен: таблиците с резултатите се обновяват автоматично, когато входната информация се променя и конструкцията се преизчислява
 • “Active Document” -потребителят може да променя входната информация в документа, като по този начин тя се актуализира и в самия модел
 • Документът може да се експортира в HTML, ASCII, RTF, PDF, PDF 3D

Проектиране на стомана07steel_s

 • Проверка на стоманата в съответствие с няколко нормативни документи: EN 1993, NEN 6770/6771, DIN 18800, CSN 73-1401, STN 73-1401.98, Önorm 4300, CM 66, SIA 263, BS 2000, AISC 2005, IS 800…
 • Проверките според нормативните документи включват оптимизация на напречното сечение, проверка на напречното сечение (якост), проверка на елемента (устойчивост), огъвно-усуквателна загуба на устойчивост
 • Автоматично определяне на изкълчвателните дължини или възможност за ръчното им въвеждане
 • Възможност за следните видове анализ: анализ от втори ред (p-delta effects, дъгови начални несъвършенства), нелинеен анализ (опори, ветрови връзки, елементи), сеизмичен анализ (EN1998) и обща устойчивостwooden_roof_s
 • Проверки на пожароустойчивост в съотвествие с EN, NEN и SIA
 • Проектиране на студеноформувани профили според EC-EN 1993-1-3 и AISI NAS 2007
 • Проектиране на съединения според EN, BS и DIN – болтови съединения, заваръчни съединения, ставни съединения
 • Експертна система за оптимална селекция на съединения от интегрирана библиотека
 • Проектиране на съединения с голям избор на форми, ребра, вути
 • Автоматично генериране на планове и разрези
 • Проектиране на греди с отвори в стеблото (в кооперация с ArcelorMittal) според ENV 1993 и BS

Проектиране на дърво: concrete07s

 • Проверка на дървото в съответствие с EN 1995
 • Проверката на дървото включва оптимизацията на напречното сечение и деформациите от пълзене

Проектиране на алуминий: 

 • Проверка на алуминий в съответствие с EN 1999
 • Проверката на алуминий включва несъвършенства, напречни заварки, HAZ информация

Проектиране на стоманобетон:concrete08s

 • Оразмеряване на греди, колони и плочи в съответствие с EC 2, BAEL 91, DIN 1045, NEN 6720, Önorm B4700, CSN, BS 8110, SIA 262, ACI 318, IS 456…
 • Усъвършенстван контрол на пукнатините
 • Сигурен и икономичен алгоритъм за проектиране на плочи, комбиниран с алгоритъм за оптимална армировка
 • Проверка на продънване
 • Анализ за предварително напрегнати елементи и Time Dependent Analysis според Еврокод 2, DIN, CSN, ONORM и NEN.HollowCorewithHoles_s
 • Проверки на пожароустойчивост в съответствие с Eврокод 2

Проектиране на сглобяем стоманобетон:

 • Греди и колони в съответствие с EN 1992-1-2, включвайки проверка на пожароустойчивост
 • Проектиране на плочи с кухини според EN 1168
 • Интегрирана библиотека

Проектиране на комбинирани конструкции:

 • SCIA Mixbeam. Моделиране, анализ и проверка на комбинирани мостове според френските нормиPiles_hotel_s
 • Оразмеряване на комбинирани стомано-стоманобетонни греди, плочи и колони според EN 1994 и BS 5950
 • Проектирането на конструкцията включва комбинираното и некомбинираното действие на бетона и стоманата, и проверка на пожароустойчивост

Проектиране на фундаменти:

 • Проектиране в съответствие с EN 1997-1.
 • Оразмеряване според NEN.

Специален модул за проектиране на стомана:steel03s

 • Проектиране на строителни скелета: въвеждане на първоначални деформации, оразмеряване на елементите и връзките в съответствие с EN 12811-1.
 • Проверки на стълбове за електропреносната мрежа в съответствие с EN 50381-3-15.
 • Модул за моделиране на халета.

Генериране на чертежи: 

 • Автоматично генериране на монтажни планове на стоманени и стоманобетонни конструкции.Paperspace_s
 • Възможност за създаване на разрези, зададени от потребителя.
 • Създаване на образци за изглед на чертежите, които могат да се използват за следващи проекти
small-nemscia

SCIA - официален уебсайт

pdf_sm
Изтеглете демоверсия на SCIA Engineer безплатно
 

| Условия за ползване | Поверителност |                                                                                                         ИРМ ЕООД 2018. Всички права запазени.