• join us on facebook
  • visit our channel
  • English (United Kingdom)
  • Bulgarian (Български)
  • Russian (Русский)
Home References

инж. Коста Иванов, Акант ЕООД

akant

Работата в Allplan ни дава възможност за представяне и оформяне на проектите в завършен вид. Богатата гама от средствата за промяна, контрол, конструиране и реализация на крайния вид на чертежите е в помощ на проектанта-конструктор.

Армирането в 3D предпазва от грешки в процеса на конструиране на арматурата и генериране на точна спецификация. Формирането на библиотеки с типизирани решения на често използвани елементи улеснява работата ни по проекта.

Frilo е незаменим софтуер при определяне на въздействията върху сградите и съоръженията и оразмеряване на елементи и детайли.

Във фирмата използваме

софтуера за устойчивост на

откоси с програмния продукт на

DC-Software от 2013 г.
Оценяваме възможността да

инвестираме в програмата,

решаваща конкретни задачи,

характерни за нашата работа.

Избрахме DC-Slope не cамо

заради преведените на

български език менюта, но и

заради удобния интерфейс и

изходни данни.
Има възможност за работа,

като са въведени изчисленията

по различни стандарти,

особено актуалния с

българското законодателство

Еврокод 7, а също и въведения

миналата година Еврокод 8.
Надяваме се в бъдеще да

намираме все повече млади

специалисти, обучени за

работа с DC-Software от

лабораториите на УАСГ, ВТУ

"Т. Каблешков" и МГУ "Св. Иван

Рилски".
 

| Terms and conditions | Privacy |                                                                                                               IRM Ltd. 2018. All right reserved.